Иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 40,4 хувийг ипотекийн зээл эзэлж байна.
2020-04-13 11:48:06

Эдийн засгийн статистикийн газрын статистикч Д.Баасан: Үндэсний статистикийн хорооноос нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны гуравдугаар сарын статистик мэдээллийг өнөөдөр танилцууллаа.  Энэ оны гуравдугаар сарын эцэст мөнгөний нийлүүлэлт 20.4 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.7 их наяд төгрөгөөр өсөхөд валютын хадгаламж 789.4 тэрбум төгрөгөөр, валютын харилцах 587.3 төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлжээ. Харин төгрөгийн хадгаламж 2020 оны гуравдугаар сарын эцэст 10.7 их наяд төгрөг болж, өмнөх сараас 371.3 тэрбум төгрөгөөр, өмнөх оны мөн үеэс 465 тэрбум төгрөг буюу 4.2 хувиар буурсан байна

Төгрөгийн хадгаламжийн

  • 88.1 хувь нь иргэдийн хадгаламж
  • 11.9 хувь нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын хадгаламж байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2020 оны гуравдугаар сарын эцэст 17.1 их наяд төгрөг болж, өмнөх сараас 200.9 (1.2%) тэрбум төгрөгөөр өссөн. Харин өмнөх оны мөн үеэс 315.4 (1.8%) тэрбум төгрөгөөр буурлаа.  Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 8.6  их наяд төгрөг буюу 50.4% нь иргэдийн зээл байна. Иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 40,4 хувийг ипотекийн зээл, 26,6 хувийг цалингийн зээл 14,7 хувийг жижиг дунд үйлдвэрийн зээл, 11,6 хэрэглээний зээл 1,1 тэтгэврийн зээл,  5,6 хувийг бусад зээлүүд тус тус эзлэж байна. Иргэдэд олгосон нийт зээлийн үлдэгдлийн 75,2 хувийг арилжааны банкууд олгосон зээлүүд эзлэж байна.  

 

 


Иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 40,4 хувийг ипотекийн зээл эзэлж байна.
Шинэ мэдээ